دوره های آکادمی

متن درباره دوره
مهارت های حرفه ای مدیران

مدیران و رهبران سازمانها، در شرایط مختلف با با چالش ها و مسائل متنوعی روبرو می شوند. در دنیای امروز داشتن دانش ها، مهارت ها و نگرش های ویژه برای پیروزی بر این چالش ها، رمز موفقیت و شادی مدیران خوش فکر و خوش آتیه است. مطمئن شوید که به این شایستگی ها، تسلط دارید و می توانید بر ناممکن ها پیروز شوید. با آشا مجموعه مهارت ها و نگرش های مورد نیاز برای توسعه شخصی و سازمانی خود را شناسایی و تقویت کنید

مهارت های حرفه ای مدیران

مدیران و رهبران سازمانها، در شرایط مختلف با با چالش ها و مسائل متنوعی روبرو می شوند. در دنیای امروز داشتن دانش ها، مهارت ها و نگرش های ویژه برای پیروزی بر این چالش ها، رمز موفقیت و شادی مدیران خوش فکر و خوش آتیه است. مطمئن شوید که به این شایستگی ها، تسلط دارید و می توانید بر ناممکن ها پیروز شوید. با آشا مجموعه مهارت ها و نگرش های مورد نیاز برای توسعه شخصی و سازمانی خود را شناسایی و تقویت کنید

مهارت های حرفه ای مدیران

مدیران و رهبران سازمانها، در شرایط مختلف با با چالش ها و مسائل متنوعی روبرو می شوند. در دنیای امروز داشتن دانش ها، مهارت ها و نگرش های ویژه برای پیروزی بر این چالش ها، رمز موفقیت و شادی مدیران خوش فکر و خوش آتیه است. مطمئن شوید که به این شایستگی ها، تسلط دارید و می توانید بر ناممکن ها پیروز شوید. با آشا مجموعه مهارت ها و نگرش های مورد نیاز برای توسعه شخصی و سازمانی خود را شناسایی و تقویت کنید

مهارت های حرفه ای مدیران

مدیران و رهبران سازمانها، در شرایط مختلف با با چالش ها و مسائل متنوعی روبرو می شوند. در دنیای امروز داشتن دانش ها، مهارت ها و نگرش های ویژه برای پیروزی بر این چالش ها، رمز موفقیت و شادی مدیران خوش فکر و خوش آتیه است. مطمئن شوید که به این شایستگی ها، تسلط دارید و می توانید بر ناممکن ها پیروز شوید. با آشا مجموعه مهارت ها و نگرش های مورد نیاز برای توسعه شخصی و سازمانی خود را شناسایی و تقویت کنید

پیش ثبت نام دوره جدید شادی آغاز گردید.

کلیک کنید!