اهداف آشا

مهربانی

گسترش فرهنگ مهر و مهرورزی با رویکرد فردی و اجتماعی در زندگی.

شادی

موزش دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز جهت بهره مندی از موهبت شادی در زندگی و محیط های کاری

فروزه های نیک انسانی

آموزش و گسترش مفهوم و کاربرد اخلاق حرفه ای در زندگی و مدیریت بر مبنای ارزش ها در سازمانها

امیدواری

گسترش مفهوم امید و اشتیاق به زندگی در افراد و سازمانها